Vedtekter for Lydiabryggas venner

 

§ 1 NAVN
Lagets fulle navn er Andelslaget Lydiabryggas Venner.

§ 2 FORMÅL
Laget har til formål å:

a)
gjennomføre istandsetting, samt vedlikehold av Lydiabryggas eiendommer og eiendeler.

b)

inngå som en integrert del av de samlede kulturelle, sosiale og antikvariske aktiviteter i Sjøgata.

c)
i egenskap av miljøskapende kulturinstitusjon skal laget praktisere ideologisk og livssynsmessig nøytralitet. Laget og/eller dets eiendommer tillates ikke utnyttet av kommersielle interesser eller utadrettet partipolitisk virksomhet.

§ 3 ORGANISASJON
Laget er organisert som et frittstående andelslag. Alle som ønsker det kan bli andelshavere.

Oversikt over andelshavere legges fram for generalforsamlinga.

a)
Medlemskap skjer ved andelstegning. Andelens størrelse er det beløp som til enhver tid fastsettes av generalforsamlinga. Andeler kan også opparbeides ved dugnadsinnsats som gir en andel per tjue timer. En lørdagsvakt gir åtte timer.

b)
Både kjøp av andeler og opparbeiding av andeler kan skje på vegne av andre.

c)
Bare myndig person kan, som personlig andelshaver eller som representant for annen andelshaver, stemme på generalforsamlinga. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget/egne andelsbrev, og en som representant for annen andelshaver.

d)
Andeler kan ikke trekkes ut før generalforsamlinga beslutter andelslaget oppløst, og andelslagets eiendom avhendet.

e)
Andelshavere hefter kun for det antall eiendeler de har.

 

§ 4 GENERALFORSAMLINGA
Lagets høgste myndighet er generalforsamlinga som avholdes en gang om året, senest innen utgangen av mars. Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom det fungerende styret finner grunn til det, eller dersom 2/3 av andelshaverne fremmer skriftlig begjæring om dette.

Ordinær generalforsamling avholdes etter følgende retningslinjer:

a)
Andelshaverne innkalles ved at annonse rykkes inn i stedets avis med minst fjorten dagers varsel.

b)
Bare de saker som er ført opp på dagsorden i henhold til vedtektene kan behandles på generalforsamlinga. Såvel saker fremmet av styret som enkeltmedlemmer kan behandles.

c)
Saker som ønskes tatt opp til behandling må være styret i hende senest ei uke før generalforsamlinga.

d)
Skriftlige forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen 15. januar for å kunne behandles på første ordinære generalforsamling. Forslaga, samt styrets innstilling, skal vedlegges årsmeldinga og behandles under eget saksnummer i generalforsamlinga.

§ 5 GENERALFORSAMLINGAS OPPGAVE ER Å:

a)
godkjenne årsmelding og regnskap

b)
velge styre som skal bestå av sju personer. Av dem velges leder særskilt. Forøvrig konstituerer styret seg selv. I tillegg skal det velges to varamedlemmer. Styremedlemmer, med unntak av leder, velges for to år om gangen, slik at tre medlemmer er på valg det ene året, og tre medlemmer det andre året. Leder og varamedlemmer velges hvert år for ett år av gangen.

c) velge revisor med vararevisor for to år om gangen. Ved bruk av autorisert regnskapsbyrå bortfaller kravet om revisor.

d) velge valgkomite på tre personer som lager innstillingen for generalforsamlinga. Medlemmene velges for tre år med utskifting av ett medlem hver år. Leder i valgkomiteen blir medlemmet i sitt tredje og siste funksjonsår.

e) velge lagets representanter med vararepresentanter til andre styrer, foreninger eller institusjoner som laget er medlem i.

f)
behandle innkomne saker.

g)
fastsette retningslinjer for styrets arbeid i det kommende år.

§ 6 STYRET
Styret er lagets utøvende organ og skal forestå den daglige forvaltning av lagets organisasjon, økonomi, eiendommer og eiendeler. Styret er ansvarlig for å påse at den virksomhet som foregår innen lagets eiendommer er i samsvar med lagets formål. Til hjelp i sitt arbeid har styret rett til å nedsette de arbeidsutvalg og komiteer som det til enhver tid finner behov for.

Styrets oppgave er å:

a)
sørge for betryggende regnskapsførsel.

b) utarbeide årsmelding for siste driftsår som sammen med siste årsregnskap publiseres slik at det gir andelshaverne reell tilgang til materialet senest ei uke før generalforsamlinga avholdes.

c)

Sørge for at referat fra generalforsamlinga publiseres slik at det gir andelshaverne reell tilgang til materialet så snart som mulig etter avholdt generalforsamling.

d)

Sørge for betryggende forvaltning av eiendommer, inventar og eiendeler, deriblant kafedrift, utleie og nødvendig vedlikehold. En oversikt over varig inventar og eiendeler skal være tilgjengelig for generalforsamlingen.

e) Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er tilstede, eller når lederen og minst to styremedlemmer er tilstede. Det skal føres protokoll fra styrets møter.

 

§ 7 AVVIKLING
En eventuell avvikling av Lydiabryggas Venner A/L forutsetter tilslutning fra 2/3 av de stemmeberettige på generalforsamlingen.

Disponering av eventuelle aktiva overføres til

a) Styret i Vefsn historielag, (org.nr. 970921206).

Sekunderært overføres aktiva til
b) Kulturverkstedet AS (org. nr. 99956645)

 

§ 8 VEDTEKTSENDRINGER
Endring i lagets vedtekter skal skje på følgende vis:

a)
For  §§  1, 3,  5, 6 og 7:
Ved 2/3 flertall blant de frammøtte på Generalforsamlinga

b)
For §§  2 og 8:
Etter at to følgende Generalforsamlinger har behandlet saken og gitt sin anbefaling med 2/3 flertall er endringsvedtaket gyldig.

 

Redigert 9.10.18