Vedtekter for Lydiabryggas venner

§ 1 NAVN
Lagets fulle navn er Lydiabryggas Venner.

§ 2 FORMÅL

Laget har til formål å:

a) drive og vedlikeholde Lydiabrygga, med dens eiendommer og eiendeler.

b) inngå som en integrert del av den samlede kulturelle, sosiale og antikvariske aktivitet i Sjøgata gjennom eierskapet til og driften av Sjøgata 35b, med inventar og eiendeler.

c) i egenskap av miljøskapende kulturinstitusjon skal laget praktisere ideologisk og livssynsmessig nøytralitet. Laget og/eller dets eiendommer tillates ikke utnyttet av kommersielle interesser eller utadrettet partipolitisk virksomhet.

§ 3 ORGANISASJON
Lydiabryggas venner er organisert som en frittstående og selveiende medlemsforening. Alle kan bli medlemmer. Tidligere andelshavere er livsvarige individuelle medlemmer. Oversikt over medlemmer legges fram for årsmøtet.

§ 4 ÅRSMØTET
a) Lagets høgste myndighet er årsmøtet som avholdes en gang om året, senest innen utgangen av mars. Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom det fungerende styret finner grunn til det, eller dersom 2/3 av medlemmene fremmer skriftlig begjæring om dette.

Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall medlemmer som møter og alle medlemmer har én stemme. Saker avgjøres ved alminnelig flertall, så sant ikke annet er bestemt. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Møteleder velges av årsmøtet.

b) Innkalling skjer ved kunngjøring i stedets avis med minst fjorten dagers varsel.

c) Bare de saker som er ført opp på dagsorden i henhold til vedtektene kan behandles på årsmøtet. Såvel saker fremmet av styret som enkeltmedlemmer kan behandles.


d) Saker som ønskes tatt opp til behandling framlegges skriftlig til styret senest ei uke før årsmøtet.

e)  Forslag til vedtektsendringer framlegges skriftlig til styret i innen 15. januar for å kunne behandles på første ordinære årsmøte. Forslaga, samt styrets innstilling, skal vedlegges årsmeldinga og behandles under eget saksnummer i årsmøtet.

§ 5 ÅRSMØTETS OPPGAVER:

a) godkjenne årsmelding og regnskap.

b) velge styre som skal bestå av sju personer. Av dem velges leder særskilt. Forøvrig konstituerer styret seg selv. I tillegg skal det velges to varamedlemmer. Styremedlemmer, med unntak av leder, velges for to år om gangen, slik at tre medlemmer er på valg det ene året, og tre medlemmer det andre året. Leder og varamedlemmer velges for ett år av gangen.

c) velge revisor med vararevisor for to år om gangen. Ved bruk av autorisert regnskapsbyrå bortfaller kravet om revisor.

d) velge valgkomite på tre personer som lager innstillingen for årsmøtet. Medlemmene velges for tre år med utskifting av ett medlem hver år. Leder i valgkomiteen blir medlemmet i sitt tredje og siste funksjonsår.

e) velge lagets representanter med vararepresentanter til andre styrer, foreninger eller institusjoner som laget er medlem i.

f) behandle innkomne saker.

g) fastsette retningslinjer for styrets arbeid i det kommende år.

h) fastsette medlemskontingent.

§ 6 STYRET
Styret er lagets utøvende organ og skal forestå den daglige forvaltning av lagets organisasjon, økonomi, eiendommer og eiendeler. Styret er ansvarlig for å påse at den virksomhet som foregår innen lagets eiendommer er i samsvar med lagets formål. Til hjelp i sitt arbeid har styret rett til å nedsette de arbeidsutvalg og komiteer som det til enhver tid finner behov for.

Styrets oppgave er å:

a) sørge for betryggende regnskapsførsel.

b) utarbeide årsmelding for siste driftsår som sammen med siste årsregnskap publiseres slik at det gir medlemmene reell tilgang til materialet senest ei uke før årsmøtet avholdes.

c) Sørge for at referat fra årsmøtet publiseres slik at det gir medlemmene reell tilgang til materialet så snart som mulig etter at årsmøtet er gjennomført.

d) Sørge for betryggende forvaltning av eiendommer, inventar og eiendeler, deriblant kafedrift, utleie og nødvendig vedlikehold. En oversikt over varig inventar og eiendeler skal være tilgjengelig for årsmøtet.

e) Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er tilstede. Det skal føres protokoll fra styrets møter.

§ 7 INITIATIV VED OPPHØR
Dersom styret i løpet av sin arbeidsperiode opphører å fungere, skal følgende organer i nevnte rekkefølge ta initiativ til å få igangsatt ny drift:

a) Styret i Vefsn Historielag.
b) Styret i Kulturverkstedet
.

§ 8 VEDTEKTSENDRINGER
Endring i lagets vedtekter skal skje på følgende vis:

  1. For $$ 1,3,5,6,7 og 9:

ved 2/3 flertall blant de frammøtte på årsmøtet.

  1. For $$ 2 og 8:

etter at to følgende årsmøter har behandlet saken og gitt sin anbefaling med 2/3 flertall er endringsvedtaket gyldig.

 

§ 9 OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøtet, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en organisasjon, virksomhet eller et formål som årsmøtet bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

 

Vedtektene vedtatt på generalforsamling 2019 i Lydiabryggas venner AL 19.05.20