FRA GENERALFORSAMLINGA – DRIFTSÅRET 2006

Den 16. mars i 2007 ble det holdt Generalforsamling på Lydiabrygga. 11 andelshavere møtte opp. Styreleder May Elin Sarre Johansen la på vegne av styret fram årsmelding og regnskap for aktivitetsåret 2006. Dette er et utdrag av de sakene som ble behandlet på møtet.

STYRET HAR I 2006 BESTÅTT AV

May-Elin Sarre Johansen, leder
Hugo Raste, nestleder
Tor Jørgensen sekretær
Ottar Stuvland kasserer
Berit Storrø – styremedlem
Are Kilvær – styremedlem
Kjersti Varmedal fra sommeren 2006
Arvid Jensen – styremedlem
Magnar Stølen – styremedlem

NOEN AKTIVITETSTALL

Laget har per  31.12. 06 totalt 512 andelshavere. Dette er ei  økning på 3 siden 2005. Det er kommet til 20 nye andeler a kr. 300.- siste år. Det innebærer at andelskapitalen er økt til kr 432 500,-.I løpet av 2006 er det nedlagt 422  dugnadstimer. Hele 18 personer har vært engasjert i dugnadsarbeidet. Av disse har 3 vært nye.

AKTIVITETER SISTE ÅR

Lydiabrygga har vært i drift hele året med kaffesalg på lørdager i vintersesongen, og åpent hver dag i sommersesongen (juli og august). Sommersesongen har vært satt bort til en person som har drevet dette til sjølkost. Styret har sjøl stått for salg på lørdager. I løpet av året ble Hildastua gjenstand for ei verdivurdering av takstmann.

VEDLIKEHOLD

De nye dørene på brygga har fått ett strøk oker, men må nok males ett strøk til i inneværende år. Det er montert inn husbrannslanger i begge etasjene. Også nye brannvarslere som er seriekoplet er på plass i begge etasjene. Videre er det kjøpt inn et nytt kjøleskap i andre etasje. Det nye styret vil vurdere hva som skal gjøres videre av vedlikehold på brygga. Døra på Hildastua er byttet, og leiligheta i andre etasje på Lydiabrygga begynner å bli litt slitt etter mange års utleie. Det nye styret vil se på muligheten for maling og annen oppussing. Videre er det svært viktig at fagfolk kan etterse ventilatoren i kafèen..

Det er også en rekke vinduer og navbord som må males. Østveggen må  skiftes ut og låsbeslagene på dører må gjøres mer permanente. Videre må benker og bord etterses og kanskje restaureres.

Uteområdet som omfatter «kommune-hagen» og området utenfor Lydiabrygga  er under planlegging for oppgradering og forskjønning. Laget har fortsatt kr. 10.000.- stående på en egen konto. Disse pengene skal brukes til forskjønnelse utenfor eiendommene som laget har. I denne saka avventer laget et utspill fra Vefsn museum som har påtatt seg arbeidet med å organisere og planlegge det arbeidet som skal utføres på utearealene.

SAMARBEID MED SJØGATA VEL

Laget har også i år hatt et godt og fruktbart samarbeid med Sjøgata Vel. Laget var medarrangør i gammeldags juleverksted på Jacobsen-brygga. Også under  den store kunstutstillinga i Sjøgata deltok laget i betydelig grad. Lydiabrygga var utstillingsarena for en av utstillerne.  Det er derfor gledelig å kunne konstatere at alle disse arrangementene hadde godt oppmøte. Samarbeidet med Sjøgata Vel har vært fruktbart og til fremme for aktivitetsnivået i Sjøgata.

UTLEIE

Sjakklubben og Porselensmalerklubben leier fortsatt en kveld per uke til aktivitetene sine.  Vi har som tidligere hatt en del aktivitet med hensyn til utleie til privatpersoner for overnatting og aktiviteter i første etasje. Lydiabrygga er jevnt brukt gjennom hele året.

STYRET FOR LYDIABRYGGAS VENNER FRAM TIL NESTE GENERALFORSAMLING

May Elin Sarre Johansen – leder
Hugo Ronald Raste – nestleder
Otto Stuvland – kasserer
Tor Jørgensen – sekretær
Brit Bang – styremedlem
Berit Storø – styremedlem
Arvid Jensen – varamedlem
Magnar Stølen – varamedlem
Kjersti Varmedal . varamedlem